U poredjenju sa ženama koje imaju kasniju menopauzu, kod žena kod kojih menopauza nastupa pre 47. godine života, rizik za razvoj osteoporoze, fraktura kostiju i smrti je gotovo dvostruko veći.

25.4.2012. U poredjenju sa ženama koje imaju kasniju menopauzu, kod žena kod kojih menopauza nastupa pre 47. godine života, rizik za razvoj osteoporoze, fraktura kostiju i smrti je gotovo dvostruko veći

Svoje nalaze su objavili Ola Svejme, MD, ortopedski hirurg sa Univrzitetske bolnice Malmo, Švedska i njegove kolege u BJOG.

Oni su pratili 390 žena 34 godine, počevši od njihove 48. godine. Podeljene su bile u dve grupe u zavisnosti od nastanka menopauze, pre 47. godine i posle 47.godine, gde im je meren BMD.

15 od 27 žena ( 56%)sa ranom menopauzom i  52 od 171 žene ( 30%) sa kasnom menopauzom su dobijale osteoporozu.

Rizik za nastanak osteoporoze je skoro 2x veći kod žena sa ranom menopauzom, kao i nastanak bar jednog preloma kostiju. Smrtnost kod žena sa ranom menopauzom je 52,4% uporedjenju sa 35,2% kod žena sa kasnijom menopauzom.

Studija je ograničena jer je uključila mali broj ispitanica, kao i odustajanje od merenja BMD, ali je studija koja je obihvatila najduži vremenski period od  30 godina.

Rezultati govore u prilog tome da rana menopauza  značajno utiče na razvoj osteoporoze kao i nastanak preloma kostiju.

BJOG Published online April 25 2012

Dr SlavicaPešić