Hipertenzija je najčešći medicinski problem koji se pojavljuje za vreme trudnoće i koji komplikuje 2-3% trudnoća. Hronična hipertenzija se definiše kao krvni pritisak iznad 140/90 mm Hg koja je postojala i pre trudnoće (bez obzira na etiologiju), ili je dijagnostikovan pre 20GN, ili traje duže od 6 meseci posle porodjaja.

Hipertenzivni poremećaji u trudnoći se svrstavaju u četiri kategorije (prema preporuci National High Blood Pressure Education):

 • hronična hipertenzija ( hipertenzija koja je postojala i pre trudnoće)
 • preeklampsije-eklampsija,
 • hronična hipertenzija u kombinaciji ( superponirana) sa preekampsijom i eklampsijom
 • gestacijska hipertenzija (prolazna hipertenzija u trudnoći)- trudnoćom izazvana hipertenzija- (PIH).

PIH ( pregnancy induced hypertension )

trudnoćom indukovana hipertenzija je sindrom nepoznate etiologije i patogeneze, koji karakterišu hipertenzija i proteinurija. On ima nepredvidljiv početak, progresiju i nestanak posle porodjaja.U osnovi patofizioloških zbivanja leži generalizovani vazospazam, vaskularne lezije u mnogim organima, aktivacija koagulacionog sistema, poremećaj hemostaze i odnosa prostaciklin-tromboksan.

Preeklampsija:

blaga:

 • krvni pritisak od 140/90mmHg posle 20GN
 • porast sistolog pritiska veći od 30mmHg, ili porast dijastolog veći od 15mmHg
 • proteinurija ( 300mg u 24.h urinu)
 • klinički evidentni edemi ili nagli porast telesne težine.

teška:

 • sistolni pritisak veći od 160mmHg ili dijastolni veći od 110mmHg
 • proteinurija veća od 5g za 24h.
 • oligurija ( manja od 400ml za 24h)
 • smetnje od strane CNS, ili poremećaj vida
 • gasrointestinalni poremećaji
 • koagulacioni poremećaji

Eklampsija

označava postojanje konvulzija ili kome, ranije nije uočena bolest CNS, obično su prisutni znaci PIH

HELP sindrom

označava prisustvo hemolize, poremećaja funkcije jetre i koagulacije u odsustvu hipertenzije i poremećaja funkcije bubrega.

Osnovu antenatalnog skrininga čini kontrola krvnog pritiska svakoj trudnici, prilikom svakog pregleda. Posebnu pažnju treba obratiti na pacijentkinje sa rizikom razvoja PIH, a to su: prvorotke, višeplodna trudnoća, PIH u predhodnoj trudnoći ili porodici, hronična hipertenzija, dijabetes, gojaznost, bubrežne bolesti i dr.

Dijagnoza

se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka o postojanju hipertenzije pre trudnoće, i na vrednostima krvnog pritiska iznad 140/90mmHg.ž

Terapija

ima za cilj normalizaciju krnog pritiska i treba je započeti pri vrednostima 140/90mmHg.

Kod pacijentkinja sa hroničnom hipertenzijom, krvni pritisak bi trebalo normalizovati pre trudnoće, a u trudnoći je potreban intenzivan nadzor od samog početka.Lek izbora je Metildopa u maksimalnoj dnevnoj dozi od 2gr. Ako postoje kontraindikacije za njegovu primenu ( nepodnošljivost leka) može se primeniti Nifelat ili Labetolol.

Kod trudnica sa PIH osnovu terapije čini Metildopa i anksiolitici ( Diazepam) kao i Aspirin 100mg.

Terapija preeklampsije zavisi od težine kliničke slike. Kod blaže i srednje teške forme osnova terapije su Metildopa, Nifelat i Aspirin, a u slučaju neadekvatnog odgovora na terapiju može se uključiti Vasoflex. Kod teških oblika se može uključiti Hidralazin i Mg SO4 ( radi sprečavanja konvulzija) intravenski. Volumen cirkulišuće krvi je smanjen, pa je kontraindikovana promena diuretika sa izuzetkom plućnog edema i srčane insuficijencije.

Terapija eklampsije se sastoji od sprečavanja povredjivanja u fazi konvulzivnih epizoda i očuvanje respiratorne i kardiovaskularne funkcije.Primenom Mg SO4 se preveniraju ponovljeni konvulzivni napadi i to 6gr i.v. u toku 15-20min, uz dozu održavanja od 2gr/h. Hidralazin ili Labetolol (u dozama od 20-40mg i.v. na 15 min) se primenjuje radi snižavanja krvnog pritiska, koji bi trebalo održavati na 140-160/ 90-100mmHg.

Pošto je hipertenzija u trudnoći povezana sa povećanim maternalnim i perinatalnim morbiditetom i mortalitetom, potreban je pojačani nadzor trudnice od strane lekara ( po odredjenim protokolima) i povremene hospitalizacije kako bi se smanjio broj komplikacija.

dr Slavica Pešić, ginekolog