Grupa naučnika iz Italije je istraživala uticaj nivoa TSH u prvom trimestru, na ishod trudnoće kod žena koje nemaju anti-tireotna antitela.

  • Glavna uloga štitne žlezde u organizmu je kontrola metabolizma.Poremećaj njene funkcije direktno ili indirektno utiče i na reprodukciju.Neplodnost i spontani pobačaji su češći kada je štitna žlezda u hiper ili hipo funkciji. Pormećaj funkcije štitne žlezde u trudnoći dovodi do veće stope spontanih pobačaja, preveremenih porodjaja, hipertenzije, abrupcije posteljice, kao i negativni uticaj na fetus.Većina spontanih pobačaja nastaje u prvom trimestru trudnoće, na šta utiču mnigobrojni faktori: genetski, hormonski, anatomski, imunološki, infektivne bolesti, i dr. Dijagnostikom i lečenjem uzročnika, broj izgubljenih trudnoća se može smanjiti.
  •  Hypo-i hipertireoza je  povezana s povećanim brojem spontanih pobačaja. Studija je pokazala da je kod žena sa normalnim nivoom tireostimulirajućeg hormona (TSH) ali sa postojanjem anti-tireoidnih antitela ( autoimuna bolest štitne žlezde), broj spontanih pobačaja je dva puta veći.Pacijentkinje sa slikom subkliničke hipotireoze ( normalan nivo slobodnog tiroksina T3, i blago povišen TSH) imaju povećani rizik od razvoja hipotireoze.
  •  Tokom tudnoće postoji povećana potreba za hormonima štitne žlezde kao rezultat povišenog nivoa tireoidnog- bilding globulina, povećanog metabolizma posteljice, kao i povećanog volumena krvi. Pacijentkinje sa slikom subkliničke hipotireoze i/ili visoko-normalnim nivoo TSH, na početku trudnoće, neće moći da zadovolji povećane potrebe u trudnoći, pa se može razviti insuficijencija tokom trudnoće.

Ova studija procenjuje da li žene koje na početku trudnoće imaju povišene vrednosti TSH, imaju veći rizik od spontanog pobačaja. Ispitane su  4123 žene koje su imale normalan nivo TSH, mereno na početku trudnoće ( prilikom prve posete). U studiju nisu uključene pacijentkinje sa anti- tireoidnim antitelima. Formirane su dve grupe na osnovu nivoa TSH: I grupa: TSH <2,5 mIU / L (n = 3481), II grupa TSH:  2,5 – 5,0 mIU / L (n = 642). Godine strarosti i paritet nisu uzimani u obzir. Srednja gestacijska starost za prvi prenatalni pregled bio je (između 8-9 GN). Stopa pobačaja je 3,6% kod  žena sa TSH od <2,5 mIU / L, a 6,1% kod žena s nivoom TSH između 2,5 i 5,0 mIU / l. Ova razlika je bila statistički značajna. Rizik za pobačaj povećan je za 15% za svaki 1 mIU / l povišenja TSH.

Diskusija:

Normalna funcija štitne žlezde je neophodna za uspešnu trudnoći.

U opštoj populaciji TSH izmedju 0,45 i 4,5 mlU/L se smatra normalnim.Tokom trudnoće TSH treba biti niži od 4,5. Vrednost od 2,5mlU/L i viši, je kritičan za pobačaj ili prevremeni porodjaj. Kako je nivo TSH viši tako je mogućnost spontanog pobačaja veća.

Žene sa antitireoidnim antitelima su u 2x većem riziku od spontanih pobačaja.

Randomizovana studija je pokazala da je smanjena stopa pobačaja kada je kod pozitivnih antitela u trudnoći, uključena terapija levotyroxin-om.

Utvrdjeno je da žene s pozitivnim antitelima i bez supstitucione terapije imaju veće stope pobačaja od žena s pozitivnim antitelima i levothyroxin-om (13,8% vs 3,5%).

Druga randomizirana studija nije našla povezanost izmedju žena koje se podvrgavaju in vitro vertilizaciji ( IVF) i stope trudnoće.Stopa pobačaja, je medjutim povećana 2 puta u antitela pozitivnoj grupi. Pacijentkinje sa pozitivnim anti-tireoidnim antitelima, koje su lečene levotyroxin-om, imale su stopu pobačaja kao kod negativnih anti-tireoidnih pacijentkinja.

ZAKLJUČAK: Žene sa hipotireozom treba lečiti pre i tokom trudnoće.Čini se da gornja granica TSH, koja se koristi kao normalna, u trudnoći treba biti niža.

Žene sa neobjašnjivim spontanim pobačajima u anamnezi trebale bi biti ispitane i lečene ako je nivo TSH iznad 2,5mlU/L ili imaju pozitivna anti-tireoidna antitela.

Za sada nije jasno koje normalne gornje vrednosti TSH treba koristiti kod žena koje planiraju trudnoću ili leče neplodnost. Da li je ta granica 2,5mlU/L ili 4,5mlU/L.Nadamo se da će sledeće studije dovesti do difernciranja ovih nedoumica.

J Clin Endocrinol Metab. 2010;