Rak dojke je vodeći uzrok smrti od raka, kod žena. Mnogi reproduktivni činioci su povezani sa povećanim rizikom od raka dojke,  kao što su rana menarha, kasna menopauza, nuligraviditet, upotreba hormonske terapije.

Danas je oko 15% parova neplodno. Kod žena koje leče sterilitet, često se javlja poremećaj menstrualnog ciklusa, sterilitet, nizak paritet, trudnoća u kasnijim godinama. Lečenje steriliteta obično podrazumeva korišćenje hormonske terapije, što može imati direktan uticaj na dojku, povećan nivo estrogena koji imaju indikrektni uticaj.Danas se mnoge epidemiološke studije bave ovim problemom, samim tim što je povećan rizik od raka dojke u kasnijem životnom dobu.

Danas je neplodnost sve češći problem, a dostupnost reproduktivnih tehnologija sve šira, pa se broj parova podvrgnutih in vitro oplodni iz dana u dan povećava.

Stewart i kolege su sproveli kohortno istraživanje koje je uključivalo prvorotke i mlade žene od 20 do 44 godine u vremenskom periodu od 1983 – 2002. Od 21.015 neplodnih žena, 7381 su bile izložene IVF. U analizu su uključeni potreba za IVF,  godine starosti u vreme prvog porodjaja, jednoplodne ili višeplodne trudnoće, i socioekonomski status.

  •       Rizik za nastanak raka dojke, nije se povećao kod žena koje su radile IVF-(OR 1,22; 95% interval pouzdanosti [CI], 0,99-1,49
  •       Godine prvog porodjaja, kao i multiparitet su uticali na smanjenje rizika. (OR, 1,10; 95% CI, 0,88-1,36
  •       Strarije prvorotke su povezane sa povećanim rizikom
  •       Socioekonomski status nije bio povezan sa rizikom.
  •       Rizik za nastanak raka dojke bila je povećana kod žena koje su počele lečenje na/ ili pre 24. godine (1,56; 95% CI, 1,01-2,40).

Pacijenti često pitaju da li lečenje steriliteta ima štetne posledice, prvenstveno na rizik od raka dojke. Rak dojke je najčešći rak kod žena pa i minimalno povećanje rizika može uticati na odluku o lečenju.

Poznato je da su nulipare i starije prvorotke povezane sa povećanim rizikom, a  hormonska upotreba je dodatni faktor rizika. s više slučajeva raka dojke. Hormon uporaba je identificiran kao dodatni faktor rizika. Stoga, žene koje leče sterilitet i prolaze tretman su u povećanom riziku nego opšta populacija. Postavlja se pitanje da li upotreba hormona tokom IVF-a dodatno povećava rizik.

Većina, ali ne i sve  studije,  nisu našle povećan rizik za rak dojke kod žena koje su prošle IVF tretman.

Dostupne informacije o povezanosti upotrebe lekova u lečnju steriliteta i raka dojke su ohrabrujući. Redovni pregledi dojki su obavezni kao i kod žena u opštoj populaciji.

Stewart LM; Holman CD;School of Population Health, The University of Western Australia, Crawley, Australia.

Dr Slavica Pešić