Prema rezultatima populacine retrospektivne kohortne studije objavljenim online 12. jula u American Journal of Obstretics and Gynecology žene sa istorijom gestacijskog dijabetes melitusa (GDM, šećerna bolest) imaju povećani rizik za ponovno javljanje ove bolesti u narednim trudnoćama.„S obzirom na diskretnu kliničku sliku gestacionog dijabetesa veoma je važno rano otkrivanje pacijentkinja koje su u riziku kao i njihovo pažljivo praćenje tokom prenatalnih kontrola,“ rekao je prvi autor Darios Getahun (MD, MPH, the Kaiser Permanente Southern California Department of Research & Evaluation u Pasadeni). “Dobra kontrola gestacionog dijabetesa može sprečiti komplikacije koje imaju za posledicu fetalni ili maternalni morbiditet kao što su visok krvni pritisak u toku trudnoće, infekcije urinarnog trakta, porođaj carskim rezom, krupne bebe, porođajne traume i druge nepovoljne ishode uključujući i kasniju pojavu dijabetesa.“

U drugoj trudnoći rizik od GDM kod žena koje su prethodno već imale GDM bio je 41.3%, dok je kod žena koje u prethodnoj trudnoći nisu imale ovaj poremećaj bio samo 4.2%. Žene sa GDM u prethodne dve trudnoće imju veći rizik za njegovu pojavu tokom treće trudnoće.

Autori studije dalje navode da trudnoće komplikovane GDM nose sa sobom veći rizik od njihovog ponovnog javljanja. Ova verovatnoća se povećava sa brojem prethodnih epizoda GDM. Rizik je takođe određen i rasno-etničkom pripadnošću ispitivanih žena.

Slabost ovog istraživanja uključuje retrospektivni dizajn, nemogućnost da se utvrdi uticaj načina života na GDM, pouzdanost podataka o faktorima rizika koje daju sami ispitanici, nedostatak podataka o težini majke pre trudnoće i povećanju težine u trudnoći i potencijalnu selekcionu pristrasnost.

„Lekari moraju biti svesni ovoga i predočiti ženama koje žele ostati u drugom stanju o povećanom riziku i značaju ranog otkrivanja i lečenja jer ne dijagnostikovan ili nelečeni gestacioni dijabetes može dovesti do nepoljnog ishoda po majku ili dete“, kaže dr. Getahun. „Iako je smrtnost majki mala, fetani i neonatalni mortalitet i dalje je mnogo veći nego u opštoj populaciji.“

Am J Obstet Gynecol.