Kada se govori o tumorima misli se na novi, nekontrolisani rast tkiva, koji se nastavlja i po prestanku delovanja faktora koji su taj rast inicirali. Sama reč TUMOR je latinskog porekla i znači otok, dok neki od novih termina su neoplazma (novi rast, novotvorina), kancer (opšti naziv za maligne tumore), karcinom ( maligni tumor epitelnog tkiva), sarkom (maligni tumor mezenhimnog porekla).

Tumori se mogu podeliti na dva osnovna načina:

 1. po potencijalnom kliničkom ponašanju:
  • benigni,
  • maligni,
 2. po tkivu od koga potiču:
  • epitelni,
  • mezenhimni

Opšte karakteristike tumora su:

 • difrentovanost: stepen sličnosti tumorskog tkiva i tkiva od kojeg tumor potiče. Benigni tumori su uvek dobro diferentovani, dok maligni mogu pokazivati različite nivoe diferentovanosti.
 • atipija podrazumeva iregularnost, tj. stepen odstupanja od karakteristične građe i može biti tkivna i ćelijska. Tkivna atipija se viđa kod benignih tumora i odnosi se na poremećaj normalne arhitektonike, dok ćelijsku atipiju pokazuju maligni tumori i ona se odnosi na varijacije veličine i oblika ćelije i jedra.
 • proliferativna aktivnosti koja se ogleda u bržem rastu tumora u odnosu na normalno tkivo i može biti znak izraženije agresivnosti.
 • lokalni rast – benigni tumori obično rastu sporije od malignih, ali to prvenstveno zavisi od lokalizacije i dostupnosti nutritivnih faktora (benigni tumori jajnika – cistadenomi mogu težiti i nekoliko desetina kilograma). Sa druge strane, maligni tumori mogu rasti sporije ali dati metastaze koje mogu biti fatalne po pacijenta. Tokom rasta tumori mogu vršiti pritisak na okolne strukture ili opstruirati lumen šupljih organa.
 • metastaze su sekundarni tumorski imlantanti koji rastu u diskontinuitetu i nezavisno od primarnog izraštaja. Kriterijum za definisanje metastaza stoga nije udaljenost od primarnog tumora, već odsustvo tkivnog kontakta, kao i da mogu nastaviti rast i kada je primarni tumor uklonjen terapijom. Svi maligni tumori imaju sposobnost matastaziranja, i to na tri osnovna puta: limfogeni (putem limfnih sudova), hematogeni (kroz zidove kapilara i vena) i transcelomski (širenje po telesnim šupljinama).

GinekoMedika se pridružila akciji „Srbija protiv raka„.